Siirry suoraan sisältöön

Business Jyväskylän koordinoimassa Kasvun tilannekuva -hankkeessa rakennetaan mallia yritysten kasvun tilannekuvasta. Tilannekuvan tarkoituksena on auttaa kasvuyrityksiä tekemään parempia päätöksiä ja ennakoimaan muutoksia asiakkaissuhteissa, myynnissä, taloudessa, henkilöstössä sekä rahoitustarpeissa.

Yritykselle ja sen rahoittajille hyvä tilannekuva on arvokkaampi kasvun mittari kuin edelliskauden tilinpäätös. Kasvuyrityksillä on kuitenkin harvoin käytössään kaikki tilannekuvan luomiseen vaadittava data ja mittarit.
– Business Jyväskylän koordinoimassa Kasvun tilannekuva -hankkeessa luodaan malli ja työkalut, joilla kasvuyritykset pystyvät ennakoimaan tyypillisiä kasvuun liittyviä haasteita ja reagoimaan niihin ajoissa ja oikein päätöksin. Tilannekuvan tarkoitus on parantaa yritysten kykyä arvioida omaa tilannettaan asiakkaiden, myynnin ja talouden näkökulmasta, kertoo projektipäällikkö Nina Rautiainen Business Jyväskylästä.

Tarve luotettavalle tilannekuvalle on yrityksissä erittäin suuri. Rautiainen antaa esimerkin.
– Jos kasvuyritys kasvaa ja elää pääosin kassavirrasta, on tärkeää tunnistaa mahdolliset kausivaihtelut ja myyntisyklit. Tilannekuvan kautta yritys pystyy paremmin ennakoimaan, milloin kausivaihteluita tulee ja kuinka kauan ne todennäköisesti kestävät. Tämä antaa mahdollisuuden mm. rahoituksen tai henkilöstön työpanosten uudelleen järjestelyyn ennen kuin tilanne on päällä. Sama koskee myös osaajien työkuormitusta ja muita tärkeitä resursseja, joista on pidettävä huolta kasvussa.

Tilannekuvalla uskottavuutta, luotettavia päätöksiä ja parempaa reagointikykyä

Usein rahoittaja edellyttää kasvuyrityksiltä uskottavaa kasvusuunnitelmaa ja johdolta kyvykkyyttä johtaa kasvua.
–Ei riitä, että henkilöstöllä ja johdolla on vahva usko tulevaisuuteen, se pitää myös pystyä perustelemaan ulospäin. Ajantasaisella tilannekuvalla ja käsityksellä lähitulevaisuuden tapahtumista on mahdollista vakuuttaa rahoittajat oman liiketoimintaidean toimivuudesta, Rautiainen sanoo.

Tilannekuvan haltuunoton toinen hyöty liittyy yritysten tiedolla johtamiseen ja kolmas markkinoiden jatkuvaan muutokseen. Kun tilannekuva on hallussa, johto pystyy arvioimaan asetettuja tavoitteita ja suunnittelemaan seuraavat askeleet.
– Kasvudata auttaa yrityksen johtoa tekemään dataan perustuvia päätöksiä. Mitä kattavammin dataa on, sitä parempia päätökset todennäköisesti ovat.

– Muutokset markkinassa ovat jatkuvia ja aiheuttavat joskus potentiaalisia kriisejä yrityksille. Kasvudata tarjoaa edellytykset reagoida nopeasti ja oikein toimenpitein kriisitilanteissa. Toisin sanoen yritysten reagointikyky paranee, Rautiainen kuvailee.

Projektipäällikkö Nina Rautiainen.

Tilannekuva rakentuu kolmesta pilarista

Vuonna 2021 käynnistyneen Kasvun tilannekuva -hankkeen alussa haastateltiin joukko pidempään toimineita ja edelleen vahvassa kasvussa olevia yrityksiä. Haastattelujen pohjalta tunnistettiin kasvun kannalta tärkeimmät tilannekuvaan vaikuttavat dimensiot, joita ovat kasvukyky, tuottavuus ja vastuullisuus.

Kunkin dimension alle sijoittuu joukko yksittäisiä mittareita. Kasvukykyä ennakoivia mittareita ovat esimerkiksi liikevaihto, myynnin kasvu, liidien määrä ja asiakaspoistuma (churn). Tuottavuutta mitataan muun muassa käyttökatteella, CAC:lla (customer acquistion cost eli asiakashankinnan kululla), asiakaskannattavuudella ja varaston kiertonopeudella.

– Näiden lisäksi tilannekuvaa rakennetaan vastuullisuusnäkökulmasta. Kasvuyrityksissä henkilöstön toimintakyky ja hyvinvointi ovat merkittävä tilannekuvaan vaikuttava tekijä. Vastuullisuuden mittareita ovat esimerkiksi sairaspoissaolot, henkilöstön vaihtuvuus ja tyytyväisyys. Vastuullisuuteen kuuluu myös taloudellinen vakaus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus ympäristönäkökulmaa unohtamatta, Rautiainen täsmentää.

Pilottiryhmä käynnistyy keväällä 2022

Hankkeen määrittelytyö on edennyt suunnitellussa aikataulussa ja uusi työkalu siirtyy testausvaiheeseen tämän vuoden aikana.
Pilottiyrityksiä valitaan mukaan kymmenkunta. Yritysten toimialan tulisi liittyä uudistuvaan teollisuuteen tai urheilun, terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.
– Etsimme mukaan yli 10 hengen yrityksiä, joiden liikevaihto on voimakkaassa kasvussa ja jotka kokevat tarvitsevansa tukea nimenomaan tulevaisuuden tilannekuvan rakentamisessa, Rautiainen vinkkaa.


Oletko kiinnostunut osallistumaan tilannekuvan pilottiryhmään? Ota yhteyttä Nina Rautiaiseen: puh. +358 50 413 7028 tai nina.rautiainen@jyvaskyla.fi

Yritysten tilannekuvan parantamiseen tähtäävää Kasvun tilannekuva -hanketta vetää Business Jyväskylä ja toteuttajana on konsultointiyritys Woolman. Hanke rahoitetaan TEMin ja Jyväskylän kaupungin vuosi sitten solmitun ekosysteemisopimuksen mukaisella EAKR-rahoituksella, jonka tavoitteena on yritysten toimintaympäristön kehittäminen. Hankkeessa ovat mukana uudistuvan teollisuuden ja liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin ekosysteemit.